Thinios apie c

Valgus Pro

Nuoseklus vertimas, þinomas kaip sinchroninio vertimo variantas, nors ið tiesø tai yra du skirtingi vertimø tipai. Nuoseklus vertimas þodþiu skaièiuojamas á vertëjo þodþiu vertimà, klausantis jo kalbos, o tada, padedant sau paruoðti pastabas, iðversti á savo kalbà. & Nbsp; Taèiau sinchroniniai vertimai atliekami gyventi garsui nepralaidþiuose butuose. Ðiuo metu nuoseklus vertimas keièiamas vienu metu interpretuojamais vertimais, taèiau jis vis dar pasireiðkia tokiu vertimu, ypaè trumpose þmoniø grupëse, kelionëse arba labai specializuotuose susitikimuose.

Kokie yra nuoseklaus vertëjo bruoþai? Jis turëtø bûti geras polinkis kurti savo profesijà. Pirmiausia jis turëtø bûti moteris, kuri yra labai atspari stresui. Ið eilës aiðkinimai yra tokie, kad jie ásipareigoja bûti visiðkai gyvi, taigi vertimo raðtu dirbantis asmuo tikrai turëtø sukurti nervø prieþastá, jis negali sukelti problemø, kai jis patenka á panikà, nes jam trûksta þodþiø versti tam tikrà frazæ. Yra daugiau nepriekaiðtingos diktacijos. Norint, kad vertimas bûtø dëkingas ir prieinamas, jà turi suformuoti moteris, turinti nepriekaiðtingà kalbiná gebëjimà, be kalbos kliûèiø, trukdanèiø priimti praneðimà.

Be to, labai svarbu turëti gerà trumpalaikæ nuomonæ. Tiesa, kad vertëjas gali ir netgi turëtø sekti pastabas, kurios padës jam prisiminti kalbëtojo kalbëtà tekstà, galø gale jis nekeièia fakto, kad pastabos vis dar bus pastabos, o ne visas praneðëjo pareiðkimas. Nuoseklaus vertëjo bruoþai yra ne tik gebëjimas ásiminti þmogaus kalbamus þodþius, bet ir tendencija juos kruopðèiai ir be apribojimø versti á kità kalbà. Kaip matote, be geros trumpalaikës nuomonës, sinchroninis vertëjas ið tikrøjø yra visiðkai neproduktyvus mene. Ðiuo metu pristatoma, kad geriausi nuoseklûs vertëjai vienoje vietoje turi prisiminti iki 10 minuèiø teksto. Ir galiausiai, kas yra vertinga susisiekti su savimi, reikëtø priminti, kad visas vertëjas turi turëti gerus kalbinius ágûdþius, kalbos ir idiomø þinias prieðingomis kalbomis, taip pat puikø klausymà.