Thinios apie ispano kalbos darba

Vertimai, be jokios abejonës, be abejo, reikalauja puikiø uþsienio kalbos þiniø ir kultûrinio konteksto. Taèiau yra vertimø, kurie eina á áprastà stresà, maþiau norà ir tuos, kurie nori, kad vertëjas ásitrauktø á ðimtà procentø, ir tuo pat metu taikyti grieþtà stresà. Kokius vertimus mes kalbame? Jie yra paskutinis nuoseklus mokymas.

Kas tai?

Vertimo þodþiu paslaugos atitinka nuoseklaus vertimo þodþiu paslaugas. Ðis faktas vien tik nori, kad vertëjas bûtø labai atsparus stresui. Tokie vertimai priklauso nuo paskutinio, kad kalbëtojas kalba pirmiausia, ir jei jis tylës, vertëjas suteikia auditorijai tà patá principà, bet jau yra iðverstas á tikslinæ kalbà. Þinoma, kalbëtojas labai gerai þino ið dabarties, kad jis turi atitikti atitinkamas pertraukas pagal paskutiná, ar vertëjas turi informacijà ir siûlo ið jø vertimus, ar tiesiog klausosi, bet prisimena, kà jis prisimena platformoje, perduoda iðverstà turiná.

Taigi tokie nustatymai yra lengvi?

Su sàþiningumu jie nesilaiko paprastø, net jei negráþtamas pagrindas buvo aiðkus, ne specialistas. Paskutiniame vertimo modelyje turëtø bûti atsiþvelgiama á tai, kad vertëjas turi puikiai þinoti kalbà. Jis neturi savo þodyno, kai jo kolegos sëdi kompanijoje ir verèia kai kuriuos dokumentus. Jis dar neturi laiko apsvarstyti. Vertimas nori bûti pastatytas èia. Deja, planuojamos 24 ar 48 valandø metu. Þinoma, sekite klausytojus. Ir vertëjas reikalauja, kad jis bûtø ne tik asmuo, kuris puikiai þino kalbà, bet ir savarankiðkai kontroliuojamas, baiminasi ir puikiai prisimena, kà jis girdi.

Sunkus vertimas þodþiu yra sudëtingas. Taèiau yra tokiø, kurie puikiai suprato tokio vertimo menà. Lenkijoje neabejotinai esame daug puikiø vertëjø, kurie savo veiklà vykdo kuo plaèiau. Juos matome ávairiuose verslo susitikimuose, spaudos konferencijose ar derybose.