Vestuvio planavimo patarimai

Vestuviø planavimasKiekvienam darbuotojui vestuviø diena yra stipri patirtis. Ir að nenoriu to paties, ar vestuviø prieþastis yra ar yra didþiausia mûsø svajonë. Að svajojo apie paskutinæ akimirkà nuo vaikystës. Ir tai tapo. Mano ilgalaikis suþadëtinis man pasiûlë. Pradëjome pasirengti paskutiniam galingam ávykiui. Kambarys, suknelë, kostiumas yra puikus dalykas, apie kurá mes galvojome. Jie negalvojo apie didelæ vestuviø vakarëlæ, todël kambará galima rasti gana greitai. Jei að ieðkau moters suknelei, að jà uþsisakiau. Kadangi tradicinë ji suprato, ko noriu, ir net nesistengiau ieðkoti parduotuvëse, tiesiog nuëjau á siuvëjo. Kalbant apie kostiumà, bûsimas vyras visai nesivargino. Jis norëtø apsirengti savo senà kostiumà, nes jis, kaip jis manë, jauèiasi taip. Papildymai taip pat vyko sparèiai.

Vestuviniø þiedø pasirinkimasDar yra vestuviniø þiedø pasirinkimas. Mums abu patinka paprasti, modernûs dalykai. Susitarime su ðiais vestuviniais þiedais turëjo bûti laikoma paskutinë kryptis. Mes sugalvojome idëjà, kad tai bus lengvas ir raudonasis auksas. Mes ieðkojome ðiek tiek, bet mes já radome beveik tobulai. Prieð norëdami gauti, salone jie pasiûlë laikinàsias grupes, kad jie galëtø dirbti.

Laikinieji vestuviniai þiedai?Tai gali bûti nauja tendencija ir stilius pirðtø elgesiui su naujausiais papuoðalais. Tai privertë mane ðiek tiek juoktis, bet vëliau supratau, kad jei tai man bûtø naujas þiedas, mano draugei tai buvo nauja naujovë. Galø gale, kà vaikinas nori turëti pirðtø? Jie nemëgsta þieduoti. Mes sutarëme su tokiu sprendimu ir mes gerai sekëme dabartiniuose vestuviniuose þieduose. Mano ateities vyras vaikðèiojo ir suþinojo apie viskà, kà jis galëjo. Ypaè akiniams. Ir bûtent alaus puodui. Bet að turiu pripaþinti, kad jis neðiojo já su pasididþiavimu. Jis patarë visiems savo draugams. Buvo ir kitø situacijø. Kai kas manë, kad mes jau susituokëme ir kad mes jø nepraneðëme. Vienas teta jautësi ypaè skausminga ir jai buvo sunku átikinti, kad tai dar kartà nëra tikras vestuvinis þiedas. Ji sakë, kad pasaulis buvo beprotiðkas ir ji nebus dabartiniame beprotyje. Bet ji paþadëjo, kad ateis didelë vestuvë. Galø gale, mes gavome tinkamus vestuviø þiedus ið juvelyro. Jie buvo nuostabûs. Tiesiog tai, kà uþsakëme. Jie greitai laukë, kol bus oficialiai ákurtas.

https://tit-am.eu/lt/

ceremonijaTodël atëjo ði akivaizdi diena. Oras buvo puikus, saulë ðvieèia, o tai tikriausiai yra veiksminga apaèios prognozë. Að nepatvirtinu jokiø prietarø, bet tai man labai patiko. Baþnyèia buvo kaþkà skoningai dekoruota, kuri buvo ir mano motinos seserio vertë. Jie ið tikrøjø iðsiskyrë á iððûká. Mes apsirengëme sveèiø masæ. Kunigas mums paskatino. Svarbiausi þodþiai buvo taikomi: Taip. Mes greitai buvome vyras ir þmona. Mes buvome labai teigiami. Dabar atëjo laikas þaisti. Prieð mus buvo vestuvës. Mes visi persikëlëme á nuomojamà kambará, buvo surengta ðventinë vakarienë. Anksèiau uþsakytas orkestras grojo pjaustytuvu. Nebuvo jokio poveikio ðokiui ir malonumui. Visi buvo iki auðros. Todël tai neabejotinai buvo gera diena.