Vethiu kateje

Padidëjæs gydytojø ir ðiø þmoniø informuotumas apie ankstyvà augliø aptikimà, áskaitant kitas reprodukcinës sistemos ligas, padidino kito tipo ginekologinio tyrimo populiarumà. Vienas ið pagrindiniø ðio modelio klausimø, kuriø tikslas yra paðalinti arba patvirtinti defektà, yra kolposkopija.

PsoriMilkPsoriMilk - Geriausia odos prieþiûra psoriazei!

Tada tyrimà sukelia kolposkopai. Tada yra optiniø árankiø, kurie idealiai tinka anksti diagnozuoti prieðvëþines ligas, aptikti ÞPV virusà arba lytiniø organø infekcijas. Atsiþvelgiant á tai, kad kolposkopai þino nuo 10 iki 40 kartø didesná stebimà plotà, jie atsiduria labai tiksliai - daug ilgiau nei kiti instrumentai, kuriø imamasi ieðkant ginekologijos. Stebëtas plotas ekrane rodomas didelës skiriamosios gebos, kad gydytojas galëtø patikrinti vaizdà per tyrimà. Nustaèius nerimà kelianèius pokyèius, gydytojas paðalina karpymà kolposkopu ir iðtraukia já tiksliau laboratoriniams tyrimams. Labai bûdinga tai, kad, nepaisant didþiulio medicinos technologijø vystymosi, per vëlai aptinkamas vëþys vis dar suteikia maþesniø galimybiø teigiamam gydymui. Kitas ðio prietaiso naudojimo privalumas yra tai, kad jis gali áraðyti pastebëtà vaizdà á fotografijos ar vaizdo temos suvokimà. Todël ið karto po egzamino jis nusipirks tikresná tiriamojo ploto stebëjimà ir áraðo medþiagà pacientui. Daugelis þmoniø bijo reguliariai atlikti bandymus. Daþniausiai ligos aptikimo ir galimo skausmo, kurá jis pats raðys per tyrimà, metu nerimas. Didesnës þinios apie novatoriðkø metodø taikymà medicinoje arba vienas tyrimas, atliktas naudojant kolposkopus ar kitus ginekologiniam tyrimui naudojamus instrumentus, tikrai padëtø bent vienà laipsná áveikti su tyrimais susijusá stresà, kuris leido iðvengti daugybës nemaloniø pasekmiø.